” با خرید 20 میلیون ریال، هزینه حمل و بسته بندی و ارسال، رایگان خواهد بود. “