لیست کالاها.xlsx

نام کالاکد کالا
بسته بندی
COAMSDSروش استفادهشرایط نگهداری
مواد و آنزیم های PCR
1Taq DNA polymerase (5 U/ µl)
آنزیم DNA پلی مراز Taq
C101001250 Uدانلوددانلودفریزری
C101002500 Uدانلوددانلودفریزری
2Taq 2X premix
مستر میکس 2X Taq
C1010811 mlدانلوددانلودفریزری
C1010825 x 1 mlدانلوددانلودفریزری
3Pfu DNA polymerase (high fidelity, low error)
   آنزیم DNA پلیمراز Pfu
C101141250 Uدانلوددانلوددانلودفریزری
C101142500 Uدانلوددانلوددانلودفریزری
4Spidi™ Pfu DNA polymerase
(Suitable for long PCR, low error)
DNA پلیمرازSpidi-Pfu
C101101250 Uدانلوددانلوددانلودفریزری
C101102500 Uدانلوددانلوددانلودفریزری
5Apta Hot-Start Taq DNA Polymerase
آنزیم DNA پلیمراز هات استارت Taq
C101011250 Uدانلوددانلوددانلودفریزری
C101012500 Uدانلوددانلوددانلودفریزری
6dNTP Mix (10mM each)
میکس dNTP
C1010710.2 mlدانلوددانلوددانلودفریزری
کیت و آنزیم های ریورس ترانسکریپتازکد کالا
بسته بندی
COAMSDSروش استفادهشرایط نگهداری
7M-MuLV Reverse Thermo-resistant H Minus Transcriptase
آنزیم مقاوم به حرارت ریورس ترنسکریپتاز M-MuLV H
C101031100 µl /10’000 Uدانلوددانلود1.100.000
8Easy cDNA reverse transcription kit
کیت سنتر آسانcDNA
A10116150 Testsدانلوددانلود1.700.000
کیت و آنزیم های Q-PCRکد کالا
بسته بندی
COAMSDSروش استفادهشرایط نگهداری
9Real-Time SYBR Green 2X Master mix (+ROX)
مستر میکس 2Xریل تایم سایبرگرین
C1010211 mlدانلوددانلود800.000
C1010225 x 1 mlدانلوددانلود3.800.000
دانلوددانلود
10Total RNA Extraction kit
کیت استخراج RNA توتال
A10123150 Prepsدانلوددانلود1.650.000
11Blood RNA Extraction kit
کیت استخراج RNA از خون
A10127150 Prepsدانلوددانلود1.900.000
12Blood DNA Extraction kit
کیت استخراجDNA ژنومی از خون
A10120150 Prepsدانلوددانلود1.600.000
13Tissue DNA Extraction kit
کیت استخراجDNA ژنومی از بافت
A10121150 Prepsدانلوددانلود1.600.000
14Bacteria DNA Extraction kit
کیت استخراجDNA باکتریای گرم مثبت و منفی
A10126150 Prepsدانلوددانلود1.900.000
15Plant RNA Extraction kit
کیت استخراجRNA گیاهان
A10125150 Prepsدانلوددانلود1.700.000
16Plant DNA Extraction kit
کیت استخراجDNA گیاهان
A10124150 Prepsدانلوددانلود1.900.000
17RNA Fix
محلول پایدار کننده RNA
A10129150 mlدانلوددانلود500.000
محصولات مرتبط با پروتیین هاکد کالا
بسته بندی
COAMSDSروش استفادهشرایط نگهداری
18LMW Protein Marker
مارکر وزن مولکولی پروتیین ها
A1012610.5 mlدانلوددانلود1.600.000
A1012625 x 0.5 mlدانلوددانلود7.800.000
19BCA Protein Quantification Kit
کیت انداره گیری توتال پروتیین BCA
A10125150 mlدانلوددانلود750.000
A101252100 mlدانلوددانلود1.450.000
20Ni-IDA Resin
ستون متالوکروماتوگرافی NI-IDA
A1012715 mlدانلوددانلود1.700.000
A1012725 x 5 mlدانلوددانلود8.300.000
21Chemiluminescence Substrate (ECL)
کیت سوبسترا کمی لومینسانس
B11142050 mlدانلوددانلود545.000
B111421100 mlدانلوددانلود1.050.000
22IPTG
القاگر بیان پروتیین نوترکیب (IPTG )
B1110811 gکسرکسر390.000
23BSA (Bovine Serum Albumin)
القاگر بیان پروتیین نوترکیب (IPTG )
B11160110 gکسرکسر800.000
محصولات مرتبط با الکتروفورزکد کالا
بسته بندی
COAMSDSروش استفادهشرایط نگهداری
24DNA Green Viewer™ (DNA Safe Staining Dye)
رنگ بی خطر DNA (DNA Green viewer™)
B1111510.5mlدانلوددانلود290.000
B1111525 x 0.5 mlدانلوددانلود1.350.000
18DNA loading Dyes- Duo color
لودینگ دو رنگه DNA (6X)
B111432 1 mlدانلوددانلود75.000
DNA loading Dyes- Tri color
لودینگ سه رنگه DNA (6X)
B111431 1 mlدانلوددانلود85.000
26TAE buffer 50X
بافر الکتروفورز TAE (50X)
B111411100mlدانلوددانلود350.000
27TBE buffer 10X
بافر الکتروفورز TBE (10X)
B111461100mlدانلوددانلود325.000
28100bp DNA Marker
لدر DNA 100 bp
B111401500 µl / 50µgدانلوددانلود800.000