عاملین فروش
در سطح کشور.

درخواست نمایندگی
انحصاری و عادی.

02.

پارس توس

گواهی محصولات

 نام کالاکد کالابسته بندیCOAMSDS
1Taq DNA polymerase (5 U/ µl)
 آنزیم DNA پلی مراز Taq
C101001250 Uدانلوددانلود
C101002500 Uدانلوددانلود
2Taq 2X premix
مستر میکس 2X Taq
C1010811 mlدانلوددانلود
C1010825 x 1 mlدانلوددانلود
3Pfu DNA polymerase (high fidelity, low error)
   آنزیم DNA پلیمراز Pfu
C101141250 Uدانلوددانلود
C101142500 Uدانلوددانلود
4Spidi™ Pfu DNA polymerase
 (Suitable for long PCR, low error)
 DNA پلیمرازSpidi-Pfu
C101101250 Uدانلوددانلود
C101102500 Uدانلوددانلود
5Apta Hot-Start Taq DNA Polymerase
آنزیم DNA پلیمراز هات استارت Taq
C101011250 Uدانلوددانلود
C101012500 Uدانلوددانلود
6dNTP Mix (10mM each)
میکس dNTP
C1010710.2 mlدانلوددانلود
7M-MuLV Reverse Thermo-resistant H Minus Transcriptase
آنزیم مقاوم به حرارت ریورس ترنسکریپتاز M-MuLV H
C101031100 µl /10’000 Uدانلوددانلود
8Easy cDNA reverse transcription kit
کیت سنتر آسانcDNA
A10116150 Testsدانلوددانلود
9Real-Time SYBR Green 2X Master mix (+ROX)
مستر میکس 2Xریل تایم سایبرگرین 
C1010211 mlدانلوددانلود
C1010225 x 1 mlدانلوددانلود
    دانلوددانلود
10Total RNA Extraction kit
 کیت استخراج RNA توتال
A10123150 Prepsدانلوددانلود
11Blood RNA Extraction kit
کیت استخراج RNA از خون 
A10127150 Prepsدانلوددانلود
12Blood DNA Extraction kit
کیت استخراجDNA  ژنومی از خون
A10120150 Prepsدانلوددانلود
13Tissue DNA Extraction kit
 کیت استخراجDNA  ژنومی از بافت
A10121150 Prepsدانلوددانلود
14Bacteria DNA Extraction kit
کیت استخراجDNA  باکتریای گرم مثبت و منفی
A10126150 Prepsدانلوددانلود
15Plant RNA Extraction kit
کیت استخراجRNA  گیاهان
A10125150 Prepsدانلوددانلود
16Plant DNA Extraction kit
کیت استخراجDNA  گیاهان
A10124150 Prepsدانلوددانلود
17RNA Fix
محلول پایدار کننده RNA
A10129150 mlدانلوددانلود
18LMW Protein Marker
مارکر وزن مولکولی پروتیین ها
A1012610.5 mlدانلوددانلود
A1012625 x 0.5 mlدانلوددانلود
19BCA Protein Quantification Kit
کیت انداره گیری توتال پروتیین BCA
A10125150 mlدانلوددانلود
A101252100 mlدانلوددانلود
20Ni-IDA Resin
ستون متالوکروماتوگرافی NI-IDA
A1012715 mlدانلوددانلود
A1012725 x 5 mlدانلوددانلود
21Chemiluminescence Substrate (ECL)
کیت سوبسترا کمی لومینسانس
B11142050 mlدانلوددانلود
B111421100 mlدانلوددانلود
22IPTG
 القاگر بیان پروتیین نوترکیب (IPTG )
B1110811 gدانلوددانلود
23BSA (Bovine Serum Albumin)
القاگر بیان پروتیین نوترکیب (IPTG )
B11160110 gدانلوددانلود
24DNA Green Viewer™ (DNA Safe Staining Dye)
 رنگ بی خطر DNA  (DNA Green viewer™)
B1111510.5mlدانلوددانلود
B1111525 x 0.5 mlدانلوددانلود
18DNA loading Dyes- Duo color
لودینگ دو رنگه DNA (6X)
B111432     1 mlدانلوددانلود
DNA loading Dyes-   Tri color
 لودینگ سه رنگه DNA (6X)
B111431     1 mlدانلوددانلود
26TAE buffer 50X
 بافر الکتروفورز TAE (50X)
B111411100mlدانلوددانلود
27TBE buffer 10X
بافر الکتروفورز TBE (10X)
B111461100mlدانلوددانلود
28100bp DNA Marker
 لدر DNA 100 bp
B111401500 µl / 50µgدانلوددانلود
سبد خرید
ورود

حساب کاربری ندارید؟

قسمتی از نام مطلب یا محصول مورد نظر خود را تایپ کنید.
فروشگاه
علاقه مندی ها
0 items سبد خرید
حساب کاربری